1. Umumy düzgünler

• 1.1. Saýtyň Ulanyjy tarapyndan ulanylmagy, şu Gizlinlik syýasaty we Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň şertlerini kabul etmegi aňladýar.

• 1.2. Gizlinlik syýasatyniň şertleri bilen ylalaşmasa, Ulanyjy sahypany ulanmagy bes etmeli.

• 1.3. Bu Gizlinlik syýasaty diňe şu sahypa degişlidir. Sahypanyň administrasiýasy, Ulanyjynyň sahypadaky baglanyşyklara basyp bilýän üçünji tarap sahypalary üçin jogapkärçilik çekmeýär we jogapkärçilik çekmeýär.

• 1.4. Saýtyň administrasiýasy, Saýt ulanyjysy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň dogrulygyny barlamaýar.

2. Gizlin syýasatyň mowzugy

• 2.1. Bu Gizlinlik syýasaty, Saýt Administratoryň Ulanyjynyň Saýt Dolandyryşynyň haýyşy boýunça berýän şahsy maglumatlarynyň gizlinligini goramak düzgünini açmazlyk we düzgün bermezlik borçlaryny kesgitleýär.

• 2.2. Bu Gizlinlik syýasaty laýyklykda işlemek üçin rugsat edilen şahsy maglumatlar, ulanyjy tarapyndan web sahypasyndaky hasaba alyş blankasyny doldurmak bilen üpjün edilýär.

3. Şahsy ulanyjy maglumatyny ýygnamagyň maksatlary

• 3.1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary Saýt administrasiýasy tarapyndan aşakdaky maksatlar üçin ulanylyp bilner:

• 3.1.1. Sargyt etmek üçin ulanyjy şahsyýeti.

• 3.1.2. Ulanyjynyň Saýtyň şahsylaşdyrylan çeşmelerine girmegini üpjün etmek.

• 3.1.3. Ulanyjy bilen pikir alyşmak, Saýtyň ulanylyşy bilen baglanyşykly habarnamalary, haýyşlary ibermek, hyzmatlary bermek, Ulanyjydan haýyşlary we arzalary gaýtadan işlemek.

• 3.1.4. Howpsuzlygy üpjün etmek, galplyklaryň öňüni almak üçin Ulanyjynyň ýerleşýän ýerini kesgitlemek.

• 3.1.5. Ulanyjy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň takyklygyny we dolulygyny tassyklamak.

3.1.6. Saýt ulanyjysynyň buýrugyň ýagdaýy barada bildirişleri.

• 3.1.7. Saýtyň ulanylmagy bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykan halatynda Ulanyjyny netijeli müşderi we tehniki goldaw bilen üpjün etmek.

• 3.1.8. Ulanyjynyň razylygy, önüm täzelenmeleri, ýörite teklipler, bahalar barada maglumat, habar býulletenleri we sahypanyň adyndan ýa-da sahypanyň hyzmatdaşlarynyň adyndan üpjün etmek.

• 3.1.9. Ulanyjynyň razylygy bilen mahabat çärelerini durmuşa geçirmek.

• 3.1.10. Ulanyjyny önümleri, täzelenmeleri we hyzmatlary almak üçin hyzmatdaşlaryň sahypalaryna ýa-da hyzmatlaryna girmek bilen üpjün etmek.

4. Talaplaryň mazmunlary

• 4.1. Ulanyjy borçly:

• 4.1.1. Saýtdan peýdalanmak üçin zerur şahsy maglumatlar barada maglumat beriň.

• 4.1.2. Bu maglumatlar üýtgän halatynda şahsy maglumatlar barada berlen maglumatlary täzeläň, dolduryň.

• 4.2. Sahypanyň administrasiýasy:

• 4.2.1. Alnan maglumatlary diňe şu Gizlinlik syýasatyniň 3-nji bölüminde görkezilen maksatlar üçin ulanyň.

2.2. Gizlin maglumatlaryň gizlin saklanýandygyna, Ulanyjynyň deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan mälim edilmezligine, şeýle hem Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny satmaga, alyş-çalyş etmäge, neşir etmezlige ýa-da mälim etmezlige göz ýetiriň.

• 4.2.3. Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň gizlinligini goramak üçin adatça bar bolan amal amallarynda şular ýaly maglumatlary goramak üçin ulanylýan prosedura laýyklykda çäreleri görüň.

5. Talaplaryň jogapkärçiligi

• 5.1. Borçlaryny ýerine ýetirmedik sahypa administrasiýasy, Ulanyjynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şahsy maglumatlaryň bikanun ulanylmagy bilen baglanyşykly çeken ýitgileri üçin jogapkärçilik çekýär.

• 5.2. Gizlin maglumatlar ýitirilen ýa-da aýan edilen ýagdaýynda, bu gizlin maglumatlar bar bolsa, Saýt administrasiýasy jogapkärçilik çekmeýär:

• 5.2.1. Ýitirilmeginden ýa-da aýan edilmezinden öň köpçülige öwrüldi.

• 5.2.2. Saýt administrasiýasy tarapyndan alynmazdan ozal üçünji tarapdan alyndy.

• 5.2.3. Ulanyjynyň razyçylygy bilen aýan edildi.

6. Jedelleriň çözgüdi

• 6.1. Saýt ulanyjysy bilen Saýt administrasiýasynyň arasyndaky gatnaşyklardan ýüze çykýan jedeller barada kazyýete gitmezden ozal talap arzasyny bermek (jedeli meýletin çözmek üçin ýazmaça teklip).

• 6.2. Talaby kabul ediji, talap alnan gününden başlap 30 senenama gününiň dowamynda talap arzasyna garamagyň netijeleri barada arza berijä ýazmaça habar berýär.
6.3. Ylalaşyk gazanylmasa, jedel Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda kazyýet edarasyna iberiler.

• 6.4. Türkmenistanyň häzirki kanunçylygy şu Gizlinlik syýasaty Ulanyjy bilen Saýt administrasiýasynyň arasyndaky gatnaşyklara degişlidir.

7. Goşmaça şertler

• 7.1. Saýt administrasiýasy, Ulanyjynyň razylygy bolmazdan, şu Gizlinlik syýasaty üýtgetmeler girizmäge haklydyr.

• 7.2. Täze Gizlinlik syýasaty, Syýasatyň täze neşiri tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onlaýn dükanyň web saýatynda ýerleşdirilen pursatyndan güýje girýär.